ULJA I MAZIVA I SPREJEVI

Hipoidna ulja su višenamenska ulja koje se primjenjuju za podmazivanje menjača kao i ekstremno opterećenih hipoidnih, spiralno-koničnih, pužnih i konstrukciono sličnih zupčastih prenosnika motornih vozila, kod kojih se preporučuje primena ulja sa EP svojstvima. Primjenjuju se u prenosnicima automobila, komercijalnim vozilima, zatim kod građevinske i rudarske mehanizacije kod kojih se preporučuje kvalitetno ulje.

Hidraulično ulje se koristi u hidrauličnim sistemima, a služi za prenos energije kod svih sistema koji rade u ekstremnim uslovima odnosno u uslovima gde su prisutni visoki pritisci i opterećenja, kao i velike promene spoljnih i radnih temperatura. Izbor odgovarajućeg radnog ulja ima bitan uticaj na ispravan rad, trajnost, pouzdanost i ekonomičnost hidrauličnog sistema.

Mazivo– materijal čija je osnovna uloga da smanji trenje i habanje između pokretnih, pokretnih i nepokretnih komponenata tehničkih (mašinskih) sistema. Mehanizam kojim se ova uloga ostvaruje zove se podmazivanje. Karakteristike maziva su: specifična težina, viskoznost, tačka paljenja, otpornost na starenje, sastav (boja, pepeo, voda), tačka kapanja, mazivnost, penetracija.